LT | EN

Projektai

image

Draugai

image



LTA narių Top 5

image

image

image

image

image

Asociacijos įstatai

“LIETUVOS TURIZMO ASOCIACIJA” 

ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos turizmo asociacija (toliau-asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis fizinius ir juridinius asmenis, susijusius su turizmo verslu, pripažįstančius asociacijos įstatus, mokančius nustatyto dydžio mokesčius bei įnašus, aktyviai dalyvaujančius asociacijos veikloje, kurios tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ir tenkinti šiuose įstatuose nurodytus viešuosius interesus.

1.2. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, LR Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga šiems tikslams pasiekti.

1.3. Asociacijos veiklos ribojimus nustato įstatymai. Asociacija turi teisę gauti paramą ir labdarą LR Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.

1.4. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu ir privalo turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje. Asociacija savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, LR Asociacijų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais ir šiais Įstatais.

1.5. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Pirmieji finansiniai metai prasideda nuo jos įregistravimo dienos ir baigiasi atitinkamų metų gruodžio 31 d.

1.6. Lietuvos turizmo asociacija – teisinė forma – asociacija.

 

2. ASOCIACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

2.1. Asociacijos tikslai yra tenkinti savo narių poreikius, susijusius su turizmo veiklos plėtojimu rinkos sąlygomis, organizuoti ir skatinti bendradarbiavimą bei savitarpio paramą, atstovauti asociacijos narių teises, ginti jų teisėtus interesus visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose bei tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą turizmo, sporto ir profesinio tobulinimo srityse ir viešai teikti šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

2.2. Asociacijos uždaviniai:

1) kurti ir vystyti Lietuvos turizmo verslą ir infrastruktūrą;

2) užmegzti naujus ir stiprinti esamus ryšius su užsienio turistinėmis organizacijomis;

3) kelti turistų aptarnavimo kultūrą ir lygį;

4) gilinti dirbančiųjų turizmo versle profesines žinias;

5) ginti asociacijos narių teises ir interesus valstybinėse ir kitose struktūrose;

6) reklamuoti Lietuvos turizmo galimybes užsienyje;

7) šviesti ir skatinti visuomenės narius domėtis aktyvaus ir pažintinio turizmo galimybėmis;

8) palaikyti glaudžius kontaktus su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, plėtojant vidaus ir užsienio turizmą;

9) siekti tapti analogiškų  tarptautinių organizacijų nariais.

2.3. Siekdama savo tikslų ir uždavinių, asociacija vykdys šias funkcijas:

1) rengti specialistų konferencijas programiniams, dalykiniams ir organizaciniams
klausimams aptarti;

2) sudaryti sąlygas turizmo specialistų kvalifikacijos kėlimo gerinimui, mokymuisi ir stažuotėms užsienyje;

3) ruošti pasiūlymus valstybės ir savivaldos institucijoms ir, esant reikalui, dalyvauti sprendžiant ūkio šakų, besisiejančių su turizmo verslo infrastruktūros kūrimu, problemas;

4) skelbti konkursus, skirti savo premijas, ruošti, siūlyti ir aktyviai dalyvauti aptariant įstatymų bei kitų norminių aktų projektus, turinčius poveikį turizmo vystymui;

5) leisti savo periodinius ir vienkartinius leidinius, informacinius biuletenius ir prospektus moksline - technine, turistine bei asociacijos veiklos tematika, skelbti konjunktūrines apžvalgas;

6) padėti asociacijos nariams gauti jiems reikiamą naudingą informaciją, reklamuoti savo veiklą bei produktus;

7) steigti asociacijos filialus ir atstovybes Lietuvoje ir užsienyje;

8) atstovauti savo nariams atitinkamose tarptautinėse organizacijose;

9) steigti nuolatines bei laikinąsias specialistų (konsultantų, ekspertų) grupes aktualiems klausimams spręsti.

 

3. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

3.3. Asociacijos narys turi teisę:

3.3.1. dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje. Kiekvienas narys turi vieną balsą.

3.3.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis, gauti asociacijos surinktą informaciją ar kitokią konsultacinę medžiagą, dalyvauti asociacijos organizuojamuose renginiuose;

3.3.3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.3.4. bet kada išstoti iš asociacijos, apie tai pareikšdamas raštu. Tokiu atveju stojamieji nario mokesčiai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.3.5. Asociacijos Taryboje teikti paaiškinimus sprendžiant klausimą dėl nario pašalinimo iš asociacijos;

3.3.6. nekliudomai susipažinti su asociacijos administracijos tvarkomu narių sąrašu;

3.3.7. neatlygintinai pasinaudoti asociacijos turtu, gauti paramą ištikus nelaimei. Ši teisė įgyvendinama Labdaros ir paramos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.

3.4. Asociacijos narys privalo:

3.4.1. laikytis asociacijos įstatų;

3.4.2. laikytis verslo etikos principų;

3.4.3. laiku mokėti nario mokestį ir nustatytus tikslinius įnašus;

3.4.4. vykdyti asociacijos narių Konferencijos nutarimus ar sprendimus;

3.4.5. aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje bei renginiuose, ginti asociacijos interesus;

3.4.6. saugoti asociacijos ir jos narių komercines paslaptis;

3.4.7. nevykdyti priešiškos asociacijos tikslams veiklos, vykdyti sutartinius įsipareigojimus asociacijai ir jos nariams;

3.4.8. pasikeitus stojimo pareiškime nurodytiems rekvizitams (adresui, faksimilinio ryšio priemonės, telefono numeriui, elektroninio pašto adresui), ne vėliau kaip per 7 d. apie tai informuoti asociacijos Vykdantįjį direktorių.

 

4. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvraka, stojančiųjų mokesčių dydis ir narių mokesčių dydis yra tvirtinami atskiru dokumentu asociacijos narių Konferencijoje.

 

5. ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

5.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, užsiimantys turzmo veikla ar kitaip susiję su turizmo verslu, bei 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, besidomintys turizmo verslu.

5.2. Juridiniai ir fiziniai asmenys priimami asociacijos nariais ir šalinami iš asociacijos narių asociacijos Tarybos sprendimu. Tarybos sprendimu Juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys priešiškų asociacijos tikslams interesų, gali būti nepriimti asociacijos nariais.

5.3. Asociacijos nariais tampa asmenys, pripažįstantys šiuos įstatus, raštu pareiškę norą būti asociacijos nariais, turintys dviejų asociacijos  narių rekomendacijas, sumokėję stojamąjį ir nario mokestį. Taryba priima sprendimą dėl priėmimo į asociacijos narius per 4 savaites nuo pareiškimo gavimo.

5.4. Asociacijos narys turi teisę išstoti iš asociacijos, prieš 3 mėnesius raštu įspėjęs asociacijos Tarybą. Jei dėl nario išstojimo asociacija negali vykdyti savo įsipareigojimų, išstojantis asociacijos narys privalo kompensuoti asociacijai nuostolius arba baigti vykdyti savo įsipareigojimus.

5.5. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš asociacijos, jei Taryba priėmė nutarimą balsų dauguma. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš asociacijos, jei:

5.5.1. narys nesilaiko asociacijos įstatų reikalavimų, nevykdo asociacijos narių Konferencijos, Tarybos nutarimų ir sprendimų;

5.5.2. narys nemoka nario mokesčio;

5.5.3. narys, pasinaudodamas iš asociacijos gauta informacija, sudarė sandorius, padariusius nuostolių asociacijai ar kitiems asociacijos nariams;

5.5.4. narys perdavė asociacijos ar asociacijos narių komercines paslaptis kitiems asmenims; nesilaiko verslo etikos principų;

5.5.5. narys nevykdo sutartinių įsipareigojimų asociacijai ar jos nariams;

5.5.6. narys vykdo priešišką asociacijos tikslams veiklą.

5.6. Išstoję ar pašalinti nariai neturi teisės į asociacijos turto dalį. Sumokėti stojamasis įnašas ir nario mokesčiai negrąžinami. Atsiskaitymai pagal asociacijos ir jos narių tarpusavio sutartinius įsipareigojimus sprendžiami sutartyse nustatyta tvarka. Ginčai tarp asociacijos ir jos narių tarpusavio atsiskaitymų sprendžiami teismine tvarka.

5.7. Asociacijoje turi būti narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.


6. ASOCIACIJOS KONFERENCIJA

6.1. Asociacijos Konferencija yra aukščiausias asociacijos organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.

6.2. Asociacijos Konferencija:

1) keičia asociacijos įstatus;

2) nustato asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

3) skiria (renka) ir atšaukia Asociacijos Tarybos narius ir revizorių (auditorių);

4) išklauso ir tvirtina Tarybos ir revizoriaus (auditoriaus) ataskaitas;

5) nustato asociacijos narių stojamojo įnašo ir kasmetinių nario mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką

6) tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

7) priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar veiklos pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

8) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. Asociacijai draudžiama steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu.

6.3. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos. Konferencijos vietą, laiką ir darbotvarkę asociacijos Taryba paskelbia ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį. Neeilinė Konferencija turi būti sušaukta, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 asociacijos narių, asociacijos Tarybos nutarimu arba revizoriaus (auditoriaus) pasiūlymu. Apie Konferencijos sušaukimą Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo asociacijos nariams praneša raštu – elektroniniu paštu arba asmeniškai pasirašytinai. Jeigu asociacijos narys neįvykdė šių Įstatų 3.4.8. punkte nurodytos pareigos, tai informacijos išsiuntimas asociacijos nario stojimo pareiškime nurodytais rekvizitais yra laikomas tinkamu nario informavimu apie šaukiamą Konferenciją.

6.4. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip pusė asociacijos narių, sprendimai joje priimami paprasta balsų dauguma. Nutarimams 6.2. straipsnio l ir 7 punktų klausimais priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių Konferencijoje asociacijos narių balsų. Renkant kolegialų asociacijos valdymo organą – Tarybą – balsai skaičiuojami šių Įstatų 7.1. p. nustatyta tvarka. Kiekvienas Konferencijos dalyvis, nesvarbu, koks jo atstovaujamo asociacijos nario įnašų dydis, balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą.

6.5. Jeigu Konferencijoje nėra kvorumo, asociacijos Tarybos nutarimu ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušaukta pakartotinė Konferencija, kuri turi teisę priimti nutarimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

6.6. Konferencijoje asociacijos nariams - juridiniams asmenims - atstovauja jų vadovai arba vadovų įgalioti asmenys. Vieną asociacijos narį atstovauja vienas asmuo. Asociacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos nariai, turi teisę dalyvauti Konferencijoje be balso teisės.

 

7. ASOCIACIJOS VALDYMO ORGANAI

7.1. Asociacijos valdymo organas yra devynių narių Taryba (toliau – Taryba) ir vienasmenis valdymo organas – vykdantysis direktorius.

 

8. Asociacijos Taryba 

8.1. Asociacijos nuolat veikiantis kolegialus valdymo organas yra Konferencijoje atviru balsavimu dvejiems metams išrinkta Taryba. Išrinktais laikomi tie, kurie surenka daugiausia balsų, bet ne mažiau kaip pusę dalyvaujančių asociacijos narių (delegatų) balsų.

8.2. Asociacijos Taryba susideda iš devynių narių. Asociacijos Tarybos darbui vadovauja Tarybos pirmininkas, kurį iš savo tarpo išsirenka Taryba. Tarybos pirmininkui gali būti nustatytas atlyginimas už jo funkcijų atlikimą atskiru Tarybos sprendimu.

8.3. Asociacijos Taryba:

8.3.1. Priima savo veiklos reglamentą;

8.3.2. Vadovauja asociacijos finansinei ir ūkinei veiklai, tvirtina pajamų-išlaidų sąmatą, sprendžia kitus Asociacijos turtinius klausimus;

8.3.3. Tvirtina samdomų darbuotojų etatų sąrašą, funkcijas ir atlyginimo dydį;

8.3.4. Priima ir atleidžia iš darbo Vykdantįjį direktorių ir vyriausiąjį buhalterį ir nustato jų atlyginimą:

8.3.5. Atleidžia atskirus narius nuo mokesčių mokėjimo, sumažina arba didina mokesčių dydį;

8.3.6. Keičia asociacijos buveinės adresą;

8.3.7 atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą asociacijos nariųKonferencijai;

8.3.8. Pateikia Konferencijai asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą;

8.3.9. Tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką ir viešos informacijos paskelbimo tvarką;

8.3.10. Priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus;

8.3.11. Nustato asociacijos nariams tikslinių įnašų dydžius bei mokėjimo tvarką;

8.3.12. Priima sprendimus dėl naujų juridinių narių priėmimo ir pašalinimo iš asociacijos šiuose įstatuose numatytais atvejais, tenkina prašymus dėl išstojimo iš asociacijos narių;

8.3.12. Steigia nuolatines bei laikinąsias specialistų (konsultantų, ekspertų) grupes aktualiems klausimams spręsti.

8.4. Tarybos posėdžiai organizuojami esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi 1/2 Tarybos narių dalis arba Tarybos pirmininkas. Eilinius Tarybos posėdžius organizuoja Tarybos pirmininkas savo iniciatyva arba kai to reikalauja iniciatyvos teisę turinti Tarybos narių dalis. Apie Tarybos posėdį Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo praneša Tarybos nariams elektroniniu paštu, telefonu arba asmeniškai pasirašytinai, nurodydamas vietą, laiką ir darbotvarkę.

8.5. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių, o priimami sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė Tarybos posėdyje dalyvaujančių narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Pirmininko balsas.

8.6. Tarybos narius Konferencija gali atšaukti ir nesibaigus kadencijai. Tarybos nariai gali atsistatydinti, padavę raštišką pareiškimą. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa Taryba, Konferencija išrenka naują Tarybą. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina atskiri Tarybos nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas Tarybos narių skaičius. Konferenciją tokiais atvejais per 30 dienų privalo sušaukti asociacijos Tarybos pirmininkas.

9. Vykdantysis direktorius

9.1 Vykdantysis direktorius – vienasmenis valdymo organas, kuris veikia asociacijos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir sudaro sandorius asociacijos vardu;

9.2 Vykdo kitą kasdienę veiklą ir Tarybos įsipareigojimus;

9.3 Teikia pranešimus asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmę asociacijos veiklai;

9.4 Rengia ir teikia Tarybai asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą. Asociacijos veiklos ataskaita parengiama likus ne mažiau kaip 10 dienų iki asociacijos Konferencijos ir pagal raštu pateiktą prašymą Asociacijos buveinėje pateikiama susipažinti kiekvienam to pareikalavusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

9.5 Organizuoja viešosios informacijos paskelbimą;

9.6 Priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus, išskyrus vyriausiąjį finansininką (buhalterį), sudaro su jais darbo sutartis;

9.7 Teikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui.

10.  FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

10.1. Asociacijos filialas ar atstovybė yra asociacijos padalinys, kuris nėra juridinis asmuo ir veikia asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu pagal asociacijos įstatus ir Tarybos suteiktus įgaliojimus, kurie turi būti nurodyti filialo ar atstovybės nuostatuose. Filialas ar atstovybė turi įgaliojimus veikti asociacijos vardu ir interesais įgyvendindami šiuose įstatuose nustatytus tikslus filialo ar atstovybės nuostatuose nustatytais būdais. Filialo ar atstovybės vadovas turi teisę savarankiškai atlikti tuos veiksmus, kurie nurodomi filialo ar atstovybės nuostatuose.

10.2. Nutarimus dėl filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo, nuostatų patvirtinimo, valdymo organų skyrimo ir atšaukimo priima Taryba šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Filialai ir atstovybės registruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka.

 

      11. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, TAIP PAT VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

11.1. Asociacijos finansinę veiklą periodiškai tikrina asociacijos revizorius (auditorius). Jis renkamas asociacijos Konferencijoje dvejiems metams. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas. Revizoriumi negali būti asociacijos Tarybos narys bei samdomas darbuotojas. Išrinktu laikomas tas, kuris surenka daugiausia balsų, bet ne mažiau kaip pusę dalyvaujančių Konferencijoje atstovų balsų.

11.2. Revizorius privalo:

1) ne rečiau kaip vieną kartą per metus tikrinti asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės finansinės veiklos dokumentus;

2) Konferencijos ar Tarybos pavedimu atlikti asociacijos finansinius buhalteriniuspatikrinimus;

3) artimiausioje Konferencijoje arba Tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;

4) Konferencijoje pateikti asociacijos finansinės veiklos patikrinimo už metus ataskaitą.

11.3. Asociacijos Vykdantysis direktorius privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus buhalterinius finansinius dokumentus.

11.4. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.  Revizorius atskaitingas Konferencijai.

11.5. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus bei asociacijos ir auditoriaus sutarties sąlygas.

11.6. Gautų valstybės ar savivaldybės lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolės institucijos.

11.7. Asociacijos veiklos ataskaitą už praėjusius finansinius metus Taryba pateikia Konferencijai.

 

12. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

12.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka tvirtinama atskiru dokumentu, kurį priima asociacijos Taryba.

13. PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

13.1. Įstatymų numatytais atvejais privalomai skelbtina vieša informacija paskelbiama dienraštyje „Lietuvos rytas“ įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

14. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

14.1. Asociacijos įstatai keičiami asociacijos Konferencijos nutarimu, už kurį balsavo ne mažiau kaip du trečdaliai Konferencijoje dalyvaujančių asociacijos narių.

14.2. Pakeistus asociacijos įstatus pasirašo ir pakeitimus Juridinių asmenų registre registruoja asociacijos Tarybos pirmininkas. Tarybos pirmininkas arba Konferencijos įgaliotas asmuo turi pasirašyti Įstatus ne vėliau kaip per 3 dienas po Konferencijos, priėmusios nutarimą pakeisti Įstatus, dienos. Juridinio asmens steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo steigimo dokumentų sudarymo.

 

Įstatai patvirtinti 2015 balandžio 10 d.

Įstatai pasirašyti 2015 balandžio 10 d.

Lietuvos turizmo asociacijos

Tarybos pirmininkas